Logo Thai Future Food Trade Association
separator green

TFA

Thai Future Food Trade Association

170/21-22, 9th Floor, OceanTower 1 Bldg., New Ratchadapisek Rd. Klongtoey, Bangkok 10110

breadcrumbs-backgroung

พันธกิจ

1

สร้างความเข้าใจและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าสำหรับคนไทยในเวทีระดับสากล เพื่อเป็นก้าวต่อไปของประเทศ

2

สร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อวางแผนปฏิบัติการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนของภารกิจ และใช้ทรัพยากรของชาติอย่างคุ้มค่า

3

เสริมสร้าง รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารอนาคตเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

4

เสนอและผลักดันนโยบายต่างๆ ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจอาหารอนาคตไทยให้มีขีดความสามารถการแข่งขันระดับสูงในเวทีโลก